RBIL61 - File/disk Compression

CALL xxxxh:xxxxh - Microsoft Real-Time Compression Interface (MRCI)
CALL xxxxh:xxxxh - Stacker